การบริการของเรา

การบริการของเรา

Education (สินค้าด้านการศึกษา)

มีตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยม อาชีวะศึกษา จนถีง ระดับมหาวิทยาลัยสินค้าส่วนใหญ่ จะเป็นชุดฝึก (Training Equipments ) ช่วยในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ ทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ (Sciences) ไฟฟ้าอิเล็ดทรอนิคส์ (Electricity / Electronic) การสื่อสาร ( Telecommunication ) ไอที ( IT ) การซ่อมอุปกรณ์ (Fault Finding & Repair ) เครื่องมืดวัด ( Measuring Instrument) ฯ ล ฯ

Medical (สินค้าด้านการแพทย์)

สินค้าส่วนใหญ่ ของทางบริษัท เป็นเครื่องมือวัด อุปกรณ์เสริม เครื่องมือควบคุมคูณภาพและมาตราฐาน (Quality Assurance ) ทางด้านรังสีไม่ว่าจะเป็นทางด้าน รังสีวินิจฉัย (Diagnostic Imaging Radiology )รังสีรักษา ( Radiation Oncology ) ความปลอดภัยจากรังสี ( Radiation Safety ) ฯ ล ฯสินค้าส่วนใหญ่ มาจากทางสหรัฐอเมริกา และ ยูโรป

Industrial (สินค้าด้านอุตสาหกรรม)

สินค้าส่วนใหญ่ เน้นไปทางด้านเครืองมือวัด ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ (Measuring Instrument ) ทางด้านเก็บรวบรวมข้อมูล ( Data Logger) การตรวจสอบหาจุดเสียพร้อมซ่อมบำรุงแผงวงจร ( Fault-Finding & Repair ). เพื่อให้เครื่องจักรต่างๆ กลับมาใช้งานใหม่ได้ ฯลฯ